Luchtvervuiling

Luchtvervuiling

Home
Hoger


 Luchtvervuiling is een atmosferisch verschijnsel dat geen natuurlijke oorzaak heeft.

Ontstaan:
Luchtvervuiling boven Los Angeles.Luchtvervuiling is het directe gevolg van menselijke activiteiten. Er zijn vele bronnen van vervuiling, waaronder industriŽle activiteiten en auto's. Vervuiling manifesteert zich in de vorm van smog. Deze term wordt ook gebruikt voor nevels die uitsluitend door vervuilende stoffen worden veroorzaakt. Bij droge weersomstandigheden zal de vervuiling een nevel veroorzaken, die in feite een laag rook is. Door de rook, die uit vele kleine deeltjes is opgebouwd, neemt het aantal condesatiekernen in lucht enorm toe. Dit betekent dat de kans groot is dat alle aanwezige waterdamp zal condenseren en smog zal vormen. Smog verdwijnt alleen als het door de wind wordt weggeblazen of door regen wordt verspreid. Het soort nevel of smog is afhankelijk van de uitstoot van vervuilende stofdeeltjes. De belangrijkste bestanddelen zijn koolstofmonoxide, stikstofoxide, koolwaterstoffen, en zwaveldioxide. Sommige stoffen kunnen zure smog veroorzaken, die gebouwen aantast en een grote bedreiging vormt voor mensen met ademhalingsmoeilijkheden. De verbranding van fossiele brandstoffen kan ook bijdragen tot het broeikaseffect. IndustriŽle processen veroorzaken hoge niveaus van vervuiling.
Vanaf het eind van de negentiende eeuw tot de jaren 1960, toen rookloze brandstoffen werden geÔntroduceerd, vormden dichte smogs, die veroorzaakt werden door de verbranding van kolen, een groot probleem in Engeland. Eťn van de ergste smogs deed zich voor in 1952 in Londen en was waarschijnlijk verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 4.000 mensen.

Ingesloten lucht.
De uitstoot van vervuilende stoffen in stedelijke gebieden is gewoonlijk redelijk gelijkmatig verdeeld. Bepaalde weeromstandigheden kunnen echter de invloed van deze vervuilende stoffen aanzienlijk vergroten. De belangrijkste daarvan is de temperatuurinversie op een laag niveau. Die doet zich voor als een laag warme lucht, die vaak verbonden is met een hogedruksysteem, over een laag koude lucht beweegt en verhindert dat deze laag opstijgt en zich verspreidt. Dit verschijnsel resulteert vaak in een donkere laag smog die zich vanaf grondniveau uitstrekt tot een hoogte van ongeveer 150 tot 300 meter. In de loop van de dag kan de inversielaag van onderen oplossen door de opwarming van de grond en als de inversie wordt doorbroken kan de smog tamelijk snel oplossen. Als de inversie echter niet wordt doorbroken, is er grote kans dat de smog 's nachts heviger wordt. Vervuilingspatronen kunnen ook worden beÔnvloed door de ligging van een stad en de topografische kenmerken ervan. In Los Angeles en Sydney bijvoorbeeld worden de smogs door wind vanuit zee landinwaarts geblazen en tegengehouden door bergen achter de stad.
De niveaus van luchtvervuiling kunnen echter ook variŽren naargelang de seizoensgebonden weerpatronen.

Betekenis voor het weer:

    * Luchtvervuiling heeft geen directe invloed op het weer maar kan bijdragen aan het
      broeikaseffect.

Naar het begin van deze pagina.